Månedlige arkiver: april 2016

Skattetips for pensjonister ute i siste liten

klp banken

Skattetips fra KLP Banken.

Får du eller ektefellen skattefradrag for pensjon? Pass på hvordan dere fører kapitalinntekter- og fradrag i selvangivelsen. Dere kan spare tusener.

– For pensjonistektepar der en eller begge får skattefradrag på pensjon, vil det i mange tilfeller være smart å føre kapitalinntekter i selvangivelsen til den ektefellen som har lavest pensjon og kapitalfradrag på ektefellen med høyest inntekt, sier Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP.

– Dette er et smart skattetips ikke alle vet om. Pensjonistektepar som kan benytte dette skattetipset kan spare flere tusen kroner, påpeker Røst.

Hvem gjelder dette?
Ektefeller og meldepliktige samboere kan gjøre det. Minst en av dem må motta skattefradrag for pensjon. Alderspensjonister får skattefradrag for pensjon på inntil 30.800 kroner. For inntekt over 180.800 kroner nedtrappes skattefradraget. Har du en lavere pensjon, får du ikke utnyttet hele skattefradraget fordi skatten blir lavere enn 30.800 kroner.

Hvor høy pensjon kan ektefellen ha?
Det gir normalt lavere skatt for ekteparet samlet dersom den ene har alderspensjon under 183.000 kroner. For pensjon under dette nivået blir skatten lavere enn 30.800 kroner, samtidig som ikke hele skattefradraget er brukt opp om du bare har pensjon og ingen annen inntekt. Du får derfor ikke utnyttet skattefradraget for pensjon maksimalt. Skattefradrag for pensjon kan ikke overføres, selv om du ikke får utnyttet hele fradraget.

Slik gjør dere
Ved å føre kapitalinntekter i selvangivelsen til den med lavest pensjon og kapitalfradrag på den andre ektefellen, vil den med lav pensjon få utnyttet mer av skattefradraget. Den andre ektefellen får lavere skatt.

Før for eksempel alle renteinntekter dere har i post 3.1.1 i selvangivelsen på den ektefellen som har lav pensjon og ubenyttet skattefradrag. Kapitalfradrag bør settes i selvangivelsen til den andre ektefellen. Før for eksempel alle renteutgifter dere har i post 3.3.1 i selvangivelsen til denne ektefellen.

Får ektefellen med lavest inntekt overført tilstrekkelig med kapitalinntekt til at hele skattefradraget på inntil 30.800 kroner blir brukt opp, er det ikke mer å tjene på å flytte inntekter/fradrag i selvangivelsen. Da blir flytting av inntekter og fradrag mellom selvangivelsene, bare en fordeling av skatt mellom ektefellene.
Hvilke inntekter og fradrag kan overføres?

De typiske kapitalinntekter som kan overføres er renteinntekter, utbytte og skattepliktige gevinster fra aksjer, eiendom eller øvrig kapital. Typiske kapitalutgifter som kan overføres mellom ektefeller er renteutgifter, og fradragsberettigede tap på aksjer, eiendom eller annen kapital.

Bruk en skattekalkulator
Hvis den ene ektefellen ikke får utnyttet hele skattefradraget, er det fornuftig å overføre kapitalinntekter tilsvarende ubenyttet skattefradrag/0,27 i selvangivelsen for 2015. Det kan du beregne selv, men for de fleste er det enklest å kontrollregne dette med en skattekalkulator på nett. Bruk for eksempel skattekalkulatoren til skatteetaten.no for beregninger.

Nordnorsk næringsliv velger nordnorsk bank

snn

Nordnorske bedrifter velger lokalt.

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et solid resultat for første kvartal. Det skyldes blant annet at flere bedriftskunder velger nordnorsk. SpareBank 1 Nord-Norge opplever for tiden stor vekst i bedriftsmarkedet.

– Vi har over tid sett en fin økning i antallet kunder i personmarkedet. Nå ser vi at også næringslivet velger nordnorsk. En økning på mer enn 9 prosent i bedriftskundemarkedet på ett kvartal er svært gledelig, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Fortsatt lokal
Janson peker på lokal tilstedeværelse når han skal forklare hvorfor bedriftskundene velger SpareBank 1 Nord-Norge.

– Vi har like mange filialer i Nord-Norge som alle våre konkurrenter til sammen. Den senere tid har vi dessuten rustet opp våre 16 finanssenter i landsdelen, og flyttet fullmakter og kompetanse nærmere kunden. Vi ser at nordnorske bedrifter foretrekker en lokal leverandør. Det gleder mitt nordnorske hjerte, smiler Janson.

Samtidig innrømmer han at omstillingen til en digital hverdag med både kontornedleggelser og nedbemanning er krevende;

– Jeg vil takke både kunder og lokale politikere for god dialog, og lover at vi vil strekke oss langt for å finne gode løsninger. Samtidig vil jeg berømme våre ansatte for omstillingsvilje og ekstraordinær innsats, sier konsernsjefen.

Jansons beste
SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat på 344 millioner kroner før skatt i årets første kvartal. Veksten i bedriftsmarkedet er bare én av årsakene til at Janson mener dette har vært hans beste kvartal som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

– I tillegg til mange nye kunder, så viser resultatet at vi er solide. Vi leverer avkastning på godt internasjonalt nivå. Vi har dessuten jobbet mye med å få ned kostnadene. Nå ser vi at vi lykkes, med en kostnadsreduksjon på hele 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, forklarer Janson.

Optimisme i nord
Andre deler av landet er preget av oljebrems og røde flagg. Dette er ikke en utvikling SpareBank 1 Nord-Norge forventer å se i Nord-Norge.

– Nei, vi ser det ikke i våre tall, og heller ikke i makrotallene. Vi skal naturligvis være oppmerksomme på at nasjonale ringvirkninger kan treffe også vår landsdel. Men i øyeblikket går det rett og slett bedre i nord enn i sør. Og når det går bra for landsdelen, går det bra for landsdelsbanken, sier Janson.

Nye kassasystem i Norden

kassasystem

Wincor Nixdorf og Pedab samarbeider om betaling.

Wincor Nixdorf, eksperter på transaksjoner og betalinger, innleder et samarbeid med IT-distributøren Pedab. Partneravtalen innebærer at Pedab skal selge hele porteføljen med Wincor Nixdorfs kassasystemer (POS) via sine forhandlere til detaljhandelen i Norden. Samarbeidet medfører at også mindre butikker og kjeder får tilgang til kvalitetsprodukter til en rimelig pris og med god lokal support.

− Partneravtalen med Pedab innebærer at vi utvider vår målgruppe i Norden med et ø kt fokus på å hjelpe forhandlere som jobber med små og middels store detaljhandelsforretninger i deres digitale transformasjon. Pedab har lang erfaring med detaljhandelen, og god dekning i de fire nordiske landene. Med sine lokale lagre kan de raskt levere også mindre volumer, sier Jerker Rustan, General Manager Retail Nordic hos Wincor Nixdorf.

Wincor Nixdorf i Norden har tidligere kun solgt direkte, mens foretaket har et utbygd partnernettverk i Tyskland og andre deler av Europa. Nå utvides partnerprogrammet til også å gjelde for Norden, og Pedab blir Wincor Nixdorfs første nordiske distributør.

De to siste årene har foretakene samarbeidet om pantemaskiner, dermed var distributøravtalen et naturlig neste steg.

− Det tidligere samarbeidet har fungert bra og vi vet at Wincor Nixdorfs produkter holder høy kvalitet. Wincor Nixdorf er rangert som nummer tre på POS globalt, med 1,5 millioner installerte løsninger verden over og store kunder i Norden. Den nye avtalen gjør at Pedab kan komplettere vår produktportefølje med flere varemerker. Det er også positivt for våre forhandlere og gir oss mulighet til å vokse sammen, sier Jesper Bartholdson, CEO hos Pedab.

Hvilken font er det på kredittkort?

kredittkort font

Kredittkort skrifttype.

De fleste av oss har minst ett minibankkort, betalingskort eller kredittkort. Alle kortene har ulike farger, motiver og logoer de de ulike bankene og selskapene som utsteder kortene som VISA, MasterCard, banker, drivstoffselskap, Diners, Amercan Express og så videre.

Men alle plastkortene har en ting felles: den opphøyde skriften som henger igjen i fra de dager da man dro kredittkort på gjennomslagspapir. Dette brukes ikke lenger men kredittkortene bruker dette ennå som en ekstra sikkerhet og for å forlenge varigheten på lesbarheten av tallene.

Og alle kredittkortene bruker den samme skrifttypen på kortummeret på forsiden av kortet. Hvilken font er det som brukes?

Sjekk fonten for kredittkort på FontDaddy.com.

Du kan laste ned fonten og bruke den på både PC og Mac.

Død, sykdom og skader på jobb kostbart

hms

Arbeidsulikker er kostbare

Dødsfall, sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år. – Mye kunne vært unngått med bedre forebygging. Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og samfunnsøkonomien, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

SINTEF har på oppdrag fra Arbeidstilsynet gjennomført en studie som estimerer de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Tallene er basert på eksisterende nasjonale og internasjonale kilder.

– Skal og kan forebygges

Arbeidstilsynet gjennomfører nærmere 18 000 tilsyn hvert år og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med forebygging på norske arbeidsplasser.

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsa og sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altså altfor ofte at mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Det både kan og skal forebygges, sier Finboe Svendsen.

Noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre for å unngå at arbeidstakerne blir syke eller skadet av jobben, er å sørge for å ha oversikt over hva som kan gå galt på arbeidsplassen. De må vite hvordan de kan hindre uheldige hendelser og belastninger, og hvordan begrense skadeomfanget hvis uheldige situasjoner likevel oppstår.

– For å kunne sette inn gode tiltak, er det først nødvendig å ha god oversikt over hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, sier Finboe Svendsen.

Klemulykker koster mest
I følge rapporten utgjør tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av sykdom og skader 63 prosent av den totale kostnaden på 30 milliarder. De direkte kostnadene til behandling, uførepensjon og tapt produksjon utgjør 37 prosent.

Smerter i korsryggen og arbeidsrelatert lungekreft er de to største årsakene til tapt livskvalitet på grunn av sykdom eller skade på jobb. Klemulykker er den typen ulykker som fører til flest dødsfall og gir de største samfunnskostnadene (242 millioner kroner per år). SINTEF anslår i rapporten at 20 prosent av sykefraværet er arbeidsrelatert.

– Det er viktig både å forebygge akutte ulykker og belastninger og eksponering som over tid kan få alvorlige konsekvenser for arbeidstakernes helse. Hvert år dør rundt 500 personer fordi de har blitt eksponert for kjemikalier i arbeidslivet, sier Finboe Svendsen.

Byggnæringen mest risikoutsatt
Tall fra Arbeidstilsynet viser at det skjedde 182 dødsfall knyttet til arbeid i landbasert arbeidsliv mellom 2011- 2014.Det betyr 45,5 tilfeller per år.

Byggenæringen er på topp med 9,75 dødsfall per år. Så følger Jord- og skogbruk med 7, transport og lagring med 5,75 og industri med 4,75. Men regnes dødsfall i forhold til hvor mange som jobber innen sektoren, er det de som jobber i landbruket som er mest risikoutsatt.

Når det gjelder skader som ikke er dødelige, viser rapporten at de alvorlige skadene er hyppigst i bygge- og anleggsvirksomhet, i industri og i skogbruk og fiske. Det er også i de samme bransjene at det totale omfanget er størst. De mest alvorlige skadene skjer ved slag og støt på grunn av fall, dernest ved slag og støt på grunn av kontakt med en gjenstand.
Verdens arbeidsmiljødag

Torsdag 28. april markerer Arbeidstilsynet Verdens arbeidsmiljødag med flere aktiviteter.

– Rundt 800 bedrifter over hele landet vil få besøk av oss den 28. april. Målet med besøkene er å veilede og hjelpe bedriftene i gang med det viktige HMS-arbeidet, sier Finboe Svendsen.

I tillegg arrangeres et frokostmøte om betydningen av HMS for gründere og oppstartsbedrifter. Selve arrangementet er i Trondheim, men det vil være tilgjengelig for andre via streaming.

Skatteetaten øker kontroller

selvangivelse

Flere kontroller av skatt.

600 millioner kroner ble i fjor forsøkt unndratt ved salg og utleie av bolig, nå øker Skatteetaten kontrollvirksomheten. Hvert år gjør Skatteetaten en risikovurdering av hvilke områder som skal sjekkes ekstra nøye når selvangivelsen behandles. Årets analyser viser at det fremdeles gjøres mye feil på områder Skatteetaten har kontrollert tidligere.

– Hensikten med kontrollvirksomheten er å se til at skatten blir fastsatt riktig. Gevinst på salg og utleie av bolig er dessverre et tilbakevendende område der vi ser det gjøres en del feil. Bare i fjor ble det forsøkt unndratt 600 millioner kroner ved salg og utleie av bolig. Derfor har vi en høy kontrollinnsats på området i år, sier Øivind Strømme, direktør i regionavdelingen i Skatteetaten.
Dersom man ikke har bodd i boligen i ett av de to siste årene, skal gevinsten skattlegges med 27 prosent. Hvis inntektene ikke er ført riktig i selvangivelsen, kan man i verste fall risikere tilleggsskatt på mellom 15 og 60 prosent.

Navet i kontrollarbeidet
I fjor ble skattepliktig gevinst på boligsalg forhåndsutfylt i selvangivelsen. I år har mer enn 17.000 skattytere fått forhåndsutfylte opplysninger. I tillegg har 50.000 skattytere mottatt brev om at Skatteetaten har informasjon om salg eller utleie av bolig. Personer med utleieinntekter skal fylle inn inntektene i selvangivelsen. Dersom feltet ikke fylles ut, vil de bli tatt ut i kontroll.

–Gjennom vårt eget eiendomsregister får vi innrapportert tinglyste salg. Salgsopplysningene sjekkes samtidig opp mot botid og flytting i Folkeregisteret. Eiendomsregisteret er navet i kontrollarbeidet på boligområdet, sier Strømme.

Bedre veiledning
I fjor viste Skatteetatens totale kontrollarbeid at 5,3 milliarder kroner ble forsøkt unndratt beskatning.

– I unndragelsene ligger det nok mange oppriktige feiloppføringer fordi folk ikke har kjennskap til regelverket. Men dessverre vet vi at det motsatte også skjer. Vi har styrket veiledningsarbeidet , slik at det skal bli enklest mulig å gjøre rett, samtidig som kontrollvirksomheten vår blir stadig mer effektiv, sier Strømme.

I tillegg til skattepliktig inntekter fra bolig, vil Skatteetaten i årets selvangivelse øke den generelle fradragskontrollen. Områder der det tradisjonelt blir gjort mye feil er reisefradrag og merkostnader.
På skatteetaten.no finnes du oppdaterte veiledere og kalkulatorer på blant annet reisefradrag og pendling.

Billig lån uten sikkerhet

forbrukslån

Billige lån uten pant.

Trenger du et lån uten sikkerhet, eller forbrukslån uten pant? Det er mange banker og finansselskap som tilbyr forbuslån uten sikkerhet, men renten er forskjellig i nesten alle bankene, dermed kan du spare penger på å velge den billigste banken.

Lån med sikkerhet tar ofte lang tid å få innvilget, men om du ønsker rask utbetaling av lånebeløpet og ikke ønsker å stille pant eller garanti for lånet, er lån uten sikkerhet det beste alternativet. Siden det ikke kreves garanti bruker banker, sparebanker eller finansselskap kortere tid på vurdering av en søknad på lån uten sikkerhet.

Sjekk nettsiden Lån-utensikkerhet.org, velg det beste lånet og spar penger.

Husk at det er liten vits i å betale 30% rente på lån uten sikkerhet et sted om du kunne fått det samme lånet en annen plass for 20%. Pengene er de samme uansett hvilken bank de kommer fra.

Roaming blir billigere i EU

roaming

Billigere roaming.

– Mange har fått seg en overraskelse når telefonregningen har kommet etter et utenlandsbesøk. Det har vært dyrt å bruke mobiltelefon og data på reise i Europa, og det vil regjeringen gjøre noe med. Nå innlemmes EUs regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen, slik at også norske brukere etter hvert kan få lavere priser og bedre rettigheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

En kongelig resolusjon om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om nettnøytralitet og internasjonal gjesting, ble fremlagt i statsråd i dag.

– Ved å delta i denne avtalen, vil vi bidra til å sikre et åpent og ikke-diskriminerende internett, og til å fjerne ekstrakostnadene for å bruk av mobiltelefon, nettbrett og PC ved reise i EU. Priser for gjestingstjenester på nivå med nasjonale priser, vil trolig innebære at vi i større grad bruker mobiltelefon og data på samme måte og i samme grad ved reise i EØS-området som hjemme. I dag vegrer mange seg for å benytte seg av mobiltelefon når de er på utenlandsreiser grunnet høye priser, sier Solvik-Olsen.

– Regulering av nettnøytralitet vil sikre både brukerrettigheter og fortsatt åpent informasjonsflyt i samfunnet. Nettnøytralitet er viktig for tilgangen til kommunikasjonstjenester, næringsutvikling, ytringsfrihet og demokrati.

– Det arbeides med å få det nye regelverket gjennomført nasjonalt i de tre EFTA-landene slik at endringen i EØS-avtalen kan tre i kraft. Nasjonalt setter vi inn ressurser i dette arbeidet, slik at vi kan få nytte av de nye reglene så snart som mulig, sier Solvik-Olsen.

Eksotisk luksus på billigsalg

maldivene

Maldivene på billigsalg.

Stadig flere velger bort Middelhavet til fordel for eksotiske strender i sommerferien. Økt ruteflytilbud har gitt kraftig prisfall, melder Norges største feriearrangør. Hos Ving har salget av eksotiske sommerreiser økt med 26 prosent siden i fjor.

– Sydhavsøyer som Sri Lanka, Maldivene og Bali har for mange vært uoppnåelige drømmereisemål. Nå har inntoget av flyselskap som Qatar og Emirates i Skandinavia gitt kraftige prisfall og gjort drømmestrendene tilgjengelige for langt flere, sier informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett i Ving.

Prisfallet forklarer hun med at flyselskapene har behov for å fylle flyene sine i sommersesongen.

– For å unngå tomme seter velger de å sette ned prisene, og det betyr at du nå kan tilbringe 10 dager på Maldivene i slutten av juli for drøyt 10 000 kroner, inkludert fly og hotell, fortsetter Larsen-Vonstett.

Hun mener gunstige priser i lavsesong er en av de viktigste årsakene til at flere reiser eksotisk om sommeren.

– Vi har økt salget av eksotiske sommerreiser med 26 prosent fra i fjor, og med hele 159 prosent sammenlignet med 2013, forteller hun.

ODIN Forvaltning til topps

odin

Odin til topps.

To av ODINs fond er blitt kåret som beste fond i den europeiske fondsrangeringen i Lipper Fund Awards. Det er ODIN Sverige med resultatperiode på henholdsvis tre og fem år, og ODIN Eiendom på ti år som trekkes frem som vinnere i sine respektive kategorier.

Den europeiske undersøkelsen gjennomføres av Thomson Reuters, som i tillegg til resultatutviklingen i fondene også ser på selve forvaltningsstrategien som sådan. Man ser på risikojustert avkastning i en gitt periode i forhold til sammenlignbare fond i hele Europa innenfor samme kategori.

-Vi er selvfølgelig veldig stolte over å gå helt til topps i kåringen. Dette er en bekreftelse på at vår forvaltningsmodell virkelig gjør en reell forskjell, og blir lagt merke til i markedet. Både ODIN Sverige og ODIN Eiendom har hatt en imponerende utvikling i disse periodene, sier Rune Selmar, administrerende direktør i ODIN Forvaltning.

ODIN Sverige og ODIN Eiendom forvaltes av henholdsvis Vegard Søraunet og Thomas Nielsen. Søraunet har lang fartstid i ODINs organisasjon og har vært i selskapet helt siden 2006 med forvaltning av mandater globalt og i de siste årene nordisk fokus. Nielsen ble hentet inn til forvaltningsmiljøet i ODIN i 2013, etter lang tid som aksjeanalytiker i firmaer som Fondsfinans, Kaupthing og Pareto.