En nødvendig omlegging av skattekontorstrukturen

skatteetaten

Skatteetaten omlegger driften.

Skatteetaten har levert et forslag til ny kontorstruktur til Finansdepartementet. Det foreslås færre og større enheter hvor dagens 107 kontorer slås sammen til 53.

– Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd til å løse skatteutfordringene i samfunnet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Å bekjempe økonomisk kriminalitet og arbeidsmarkedskriminalitet, styrke identitetsforvaltningen og å sikre riktig skatt i en globalisert og digitalisert økonomi, er utfordringer for samfunnet og prioriterte områder for Skatteetaten. Håndtering av disse utfordringene krever nye måter å arbeide på.

Bygger sterke kompetansemiljøer
Skatteetaten er i gang med å bygge opp sterke og gode analysemiljøer.
– Vi ser at slike tverrfaglige miljøer må ha en viss størrelse for å kunne fungere godt. Større fag- og kompetansemiljø i alle landsdeler skaper også grunnlag for bærekraftige kontorer over tid, noe som legger til rette for å kunne flytte oppgaver ut av Oslo, sier Holte.

Skatteetatens digitaliseringsreise
De siste 10-15-årene er størstedelen av skatteprosessen digitalisert både for skattytere og for etaten selv. Bedre informasjon, veiledning og selvbetjeningsløsninger i digitale kanaler og en landsdekkende telefontjeneste, gjør at det i liten grad er behov for personlig oppmøte på et skattekontor.

Besøkene er halvert på fire år
De siste fire årene er antall fysiske besøk på et skattekontor nær halvert. Det er kun for å få utført identitets-kontroll at du må møte personlig opp på et skattekontor. Denne tjenesten tilbys i dag ved 42 skattekontor. To av ti besøk til et skattekontor, er for å få gjennomført ID-kontroll. Åtte av ti som besøker skattekontorene har alternative løsninger for å få den hjelpen de trenger.

Oppgavene har endret seg
For 15 år siden hadde Skatteetaten et likningskontor i hver kommune. Selvangivelsene ble lokalt behandlet for både innbyggerne og det lokale næringslivet. Slik er det ikke lenger.

Mange av Skatteetatens oppgaver løses nå på tvers av regiongrenser. For eksempel behandler Skatt nord selvangivelsene til alle innbyggere i Oslo, skattekontoret i Hammerfest har ansvaret for å registrere alle landets nyfødte i personregisteret og i Grimstad håndteres 50 millioner forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen for 4,6 millioner skattytere. Etatens veiledere på Facebook sitter i Bodø og svarer brukere fra hele landet og den landsdekkende telefontjeneste har hovedsete i Leikanger.

– Jeg mener det er nødvendig at vi fortsetter omleggingen av virksomheten vår fra håndtering av enkeltsaker i mange små enheter til tett samarbeid mellom medarbeidere fra ulike fagområder, samarbeid om større og sammensatte utfordringer som etaten møter, sier Holte.

Forslag til kontorstruktur tilpasset geografiske forhold
Forslaget etaten overleverer Finansdepartementet, legger opp til 16 flere kontorer enn hva etaten ville foreslått ut fra rendyrkede skattefaglige vurderinger.

– Slik sikrer etaten en god regional fordeling og tilstedeværelse, særlig der hvor de geografiske avstandene er veldig store, sier Holte.

Reklamer